Анотація досвід роботи

Анотація досвіду роботи

Сьогодні темпи накопичення наукових знань значно випереджають існуючі навчальні програми. В першу чергу це стосується програм довузівської підготовки. Програми з радіоелектроніки, як предмету профільної позашкільної освіти учнівської молоді, не є виключенням, адже не завжди охоплюють новітні досягнення в галузі радіоелектронного конструювання.
Саме тому оновлення структури програми гуртка «Радіоелектронне конструювання», визначає можливість отримання очікуваних результатів під час занять з дітьми середнього і старшого шкільного віку. Результат також залежить від використання сучасних методів викладання навчального матеріалу, від шляху створення освітнього маршруту кожного гуртківця з метою оволодіння ним базовими і професійними компетентностями в галузі радіоелектронного конструювання.

Мета та основний зміст роботи гуртка радіоелектронне конструювання: 
- Навчити дітей самостійно приймати рішення та визначати напрямок своєї діяльності в процесі науково-технічної творчості. Вивчити технологічні прийоми при роботі. Сформувати інтелектуальний потенціал особистості, розкрити здібності і таланти кожної дитини;
- Розвинути творчий та інтелектуальний  потенціал дитини через практичну діяльність (практичним завданням в програмі відведено більшу частину робочого часу). Розвинути дрібну моторику рук, інтелект, фантазію, технічне мислення, конструкторські здібності;
- Виховувати гармонійну особистість, здорову фізично, психічно і духовно. Формувати громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору;

Роботі гуртка притаманні наступні функції:
- Творча: створення умов для вияву і розвитку творчого потенціалу кожної особистості;
-   Пізнавальна: задоволення потреби у додатковій інформації, поширенні і набутті нових знань;
Соціальна: сприяє інтеграції дитини у суспільство, задовольняє можливість самоідентифікації;
- Ціннісно-орієнтаційна: формує систему ціннісних уявлень та орієнтацій особистості, мотивів, ідеалів, переконань, життєвої позиції і виявляється у ставленні до навколишнього середовища, до самого себе.

Основними завданнями гуртка є формування таких компетентностей:
-  Пізнавальна компетентність: уміння аналізувати теоретичний матеріал, що викладається; формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу; засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять;
- Практична компетентність: формування вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами; самостійного розроблення, виготовлення і налагодження радіоелектронних приладів та пристроїв за допомогою електронних модулів; оформлення технічної документації; вміння застосовувати отримані знання на практиці;
-  Творча компетентність: забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості; набуття досвіду підготовки власних проектів, участь у конкурсах, змаганнях, виставках;
-   Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, культура спілкування, свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, повага до людей праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбність, ініціативність, відповідальність та інше), доброзичливість, вміння працювати в колективі.
Заняття з дітьми які оволоділи базовими компетентностями проводяться за навчальною програмою з позашкільної освіти науково-технічного напрямку «Радіоелектронне конструювання» (вищій рівень, 1 рік навчання), затверджена вченою радою 23 грудня 2019 року, протокол №4(684). Зміст занять орієнтовано на формування у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу.
Матеріал заняття містить елементарні відомості з математики, природознавства, фізики; розкриття питання історії, мистецтва та суспільствознавства. Важлива роль надається графічній підготовці, формуванню мовленнєвої культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань. Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу. Під час навчання у гуртку відбувається динамічне просування вихованців за «особистим маршрутом розвитку»;

Цілі педагогічної діяльності:
-   Розвиток самостійного, критичного, мислення в гуртківців та формування в них навичок свідомого здійснення основних розумових операцій (аналіз, порівняння, виділення головного, узагальнення, систематизація, доведення тощо);
- Виховання в гуртківців позитивних психологічних та особистісних якостей (охайність та наполегливість в роботі, доброзичливе ставлення до думки іншої людини, потребу у самоосвіті та самовихованні, повагу до інтелектуальної праці);
- Цілі педагогічної діяльності гуртка радіоелектронного конструювання спрямований на реалізацію педагогічних ідей і принципів гуманізації навчання;
-         Здійснення цілісного підходу до навчання й виховання.
-    Відповідності змісту віковим, психологічним та індивідуальним особливостям учнів;
-  Компетентнісного підходу до навчання, через участь у творчих справах, виставках, звітах і змаганнях вихованці набувають навичок самоврядування.
Основною навчальною базою для проведення занять гуртка є обладнаний кабінет радіоелектронного конструювання.

Технології навчання застосовані на заняттях гуртка:
-         Інтерактивне «перевернутого навчання»;
-         Різнорівневе (диференційоване навчання);
-         Проблемне навчання;
-         Проектне навчання;
-         Гейміфікація.

Методи навчання:
-   Пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, ілюстрація, дискусія тощо);
-   Репродуктивні (відтворювальні);
-   Тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок);
-   Дискусійні;
-   Проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові).

Використовуються різноманітні технічні засоби навчання, наочні посібники та роздатковий матеріали.
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводяться індивідуальні заняття з гуртківцями. Найдоцільнішими можуть бути комбіновані заняття, що поєднують різні види діяльності учнів і методи навчання. Організовуючи навчально-виховний процес, проводяться заняття різних типів: вступні, засвоєння нових знань, формування та практичне застосування умінь і навичок, узагальнення й систематизація, контроль отриманих знань, підсумкові.
Оскільки заняття в гуртку не є обов’язковими, система навчання ґрунтується на ініціативі, інтересі, творчості, вільному виборі напрямків, видів діяльності. Саме тому головним завданням є зацікавлення вихованців навчальним матеріалом, переконання їх у власних здібностях.

Етапи організації навчання:
-         сприймання навчального матеріалу;
-         осмислення матеріалу, доведення до розуміння внутрішніх зв’язків і протиріч;
-         запам’ятовування і збереження в пам’яті;
-         застосування засвоєного матеріалу на практиці.
Розвиток пізнавального інтересу гуртківців здійснює різноманітними методами стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності (пізнавальні, дидактичні, ситуаційні ігри, створення ситуації успіху, тощо). Пізнавальний інтерес дитини спрямований не тільки на процес пізнання, але і на результат його, а це завжди пов'язано з прагненням до мети, з реалізацією її, подоланням труднощів, з вольовим напруженням і зусиллям.
Чільне місце посідають перцептивні методи навчання: словесні (розповідь, бесіда); наочні (таблиці, малюнки); практичні (досліди, практично-тренувальні, експеримент). Серед гностичних методів результативним є використання проблемно-пошукового методу, за допомогою якого здійснюється активізація розумової діяльності учнів на всіх етапах заняття. Значна увага приділяється формуванню логічного мислення, використовуючи методи аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення. Враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини, націлю їх діяльність на самостійний пошук розв’язання проблеми.
Сучасні методи викладання допомагають гуртківцям навчитися самостійно мислити і використовувати отримані знання та вміння у прикладній діяльності.
У діяльності гуртка широко культивується поєднання відомих педагогічних форм та засобів навчання з проведенням масових заходів, в організації яких не останню роль відіграють самі гуртківці. Важливим стимулом для підвищення інтересу до гуртка є участь у виставках, конкурсах, змаганнях як міського та обласного рівнів, так всеукраїнського і міжнародного рівнів..
Одним з основних напрямків педагогічної діяльності в гуртку є робота з обдарованими дітьми. Найоптимальнішою є індивідуальна робота з кожним гуртківцем, тобто створення своєрідного «освітнього маршруту», якими вихованець просувається від статусу «новачка» до статусу «атестованого випускника». Це обумовлено індивідуальними рисами учня (комунікабельністю, здатністю правильно висловлювати, формулювати та обґрунтовувати думку, «розмахом» фантазії, ін.) та об’єктивними факторами, такими як вік, загальний інтелектуальний рівень дитини. Головним здобутком у роботі з обдарованими дітьми є процес самоствердження особистості, коли вихованець відчуває, що його робота потрібна і оцінена зростає ентузіазм і бажання подальшої творчої діяльності. Кінцевим етапом цього процесу стають міцні знання, а в подальшому можливе і визначення у виборі професії (заняття в гуртку стали вирішальними при виборі майбутньої професії для декількох моїх випускників).
Оскільки значна частина гуртківців ще не визначилась із напрямками втілення своїх творчих інтересів, тому робота ґрунтується на ініціативі пошуку самого учня, вільному виборі сфери своєї діяльності. Роль керівника полягає в тактовному і кваліфікованому керівництві процесом оволодіння знаннями і в ознайомленні дитини з можливими напрямками творчої діяльності.
Учень працює з інтересом, якщо він виконує посильне для нього завдання. Таким чином, різноманітні прийоми допомагають виховати і розвинути стійкий інтерес до предмету вивчення. Стійкість інтересу - запорука позитивного і активного ставлення дітей до навчання , основа повноцінного засвоєння знань.
Саме така кропітка робота дає відповідні результати. За час існування гуртка чимало вихованців стали переможцями, призерами та лауреатами міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, виставок та змагань.
Досвід не є універсальним. В залежності від умов, наявного матеріально-технічного забезпечення, фахової підготовки педагогів та уподобань вихованців, досвід можна використовувати в умовах позашкільного закладу, школи, інших освітніх закладів.