Навчальна програмаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сьогодні  темпи накопичення наукових знань  значно випереджають існуючі навчальні  програми.  В першу чергу  це стосується програм довузівської підготовки. Програми з радіоелектроніки, як предмету профільної освіти учнівської молоді, не є виключенням, адже не завжди охоплюють новітні досягнення в галузі радіоелектронного конструювання.
Актуальність даної навчальної програми полягає в оновленні  її структури,  визначення  очікуваних результатів та використання сучасних методів викладання навчального матеріалу; створення освітнього маршруту  кожного гуртківця для  оволодіння  базовими компетентностями в галузі радіоелектронного конструювання.
Навчальну програму з позашкільної освіти науково-технічнрого напряму «Радіоелектронне конструювання» розроблено із врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433; Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 року № 676, та структуризовано відповідно до інструктивно-методичних матеріалів  щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут    інноваційних     технологій    і    змісту освіти»    від 23.02.2018р.
№ 22.1/10-451,  з урахуванням максимального  використання сучасних аспектів STEM-освіти, активного розвитку креативного напрямку, синтезу науки та дизайну.
Мета програми - формування компетентностей особистості в процесі науково-технічної творчості; оволодіння теоретичними знаннями з радіоелектронного конструювання через практичну діяльність. Практичним завданням в програмі відведено більшу частину робочого часу.  Багато навчальних тем побудовані за технологією «перевернуте навчання» (аналіз теоретичних і практичних навичок вихованців показує, що при володінні відмінними теоретичними знаннями, практичні навички у них майже відсутні). Вихованці  на заняттях гуртка оволодівають практичними навичками (паяння, макетування, складання модулів) та  самостійно вивчають теоретичне  пояснення  процесів, що відбуваються під час роботи створеного макету. Такі заняття є більш цікавішими та результативнішими і допомагають гуртківцю відповісти на
важливе питання: «Навіщо мені це потрібно?».
 Основними завданнями програми є формування таких компетентностей:
Пізнавальна компетентність: уміння аналізувати теоретичний матеріал, що викладається; формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу; засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять;   
Практична компетентність: формування вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами; самостійного розроблення, виготовлення і налагодження радіоелектронних приладів та пристроїв за допомогою електронних модулів; оформлення технічної документації;  вміння застосовувати отримані знання на практиці;
Творча компетентність: забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості; набуття досвіду підготовки власних проектів, участь у конкурсах,  змаганнях, виставках;
Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, культура спілкування, свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, повага до людей праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбність, ініціативність, відповідальність та інше), доброзичливість, вміння працювати в колективі.
Навчальна програма «Радіоелектронне конструювання» реалізується у гуртках науково-технічного напряму та спрямована на вихованців, які оволоділи  
компетентностями основного рівня навчання, передбачає 1 рік навчання та розраховано на 144 години на рік, 4 години на тиждень.  Гурток комплектується, як правило, з обдарованих гуртківців, які виявили себе у самостійному конструюванні приладів та науково-дослідній роботі, стали переможцями міських та всеукраїнських молодіжних науково-технічних заходів. Програма орієнтована на формування у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу. Програма включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики; розкриває питання історії, мистецтва та суспільствознавства. Важлива роль надається графічній підготовці, формуванню мовленєвої  культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань. Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу.    Під час навчання у гуртку відбувається динамічне просування вихованців за «особистим маршрутом розвитку».     
Розподіл годин за розділами – орієнтовний. Теми подані у порядку зростання складності матеріалу. Тривалість занять визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження. Навчаючись у гурт-
ку, учні розробляють техніко-технологічні проекти, радіоелектронні пристрої, читають і складають технічну документацію, набувають графічних навичок у процесі виконання ескізів, технічних малюнків, креслень, удосконалюють навички самостійної роботи з довідковою літературою.
Зміст програми гуртка радіоелектронного конструювання спрямований на реалізацію педагогічних ідей і принципів гуманізації навчання; здійснення цілісного підходу до навчання й виховання; відповідності змісту віковим, психологічним та індивідуальним особливостям учнів; компетентнісного підходу до навчання. Через участь у творчих справах, виставках, звітах і змаганнях вихованці набувають навичок самоврядування.
   Основною навчальною базою для проведення занять гуртка є обладнаний кабінет радіоелектронного конструювання.
   На заняттях гуртка застосовуються такі  технології навчання: інтерактивні «перевернутого навчання»,  різнорівневе (диференційоване) навчання, проблемного навчання, проектного навчання, гейміфікації. Різноманітні методи навчання: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, ілюстрація, дискусія тощо), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові). Використовуються технічні засоби навчання,  наочні посібники, картографічний та роздатковий матеріали.
   Поряд з груповими, колективними формами роботи проводяться індивідуальні заняття з гуртківцями.
Критеріями оцінки результатів навчання учнів у гуртку є: успішне засвоєння програми, набуття відповідних знань і вмінь, участь у виставках технічної творчості, конкурсах, практичних конференціях. Організовуючи навчально-виховний процес, проводяться  заняття різних типів: вступні, засвоєння нових знань, формування та практичне застосування умінь і навичок, узагальнення й систематизація, контроль отриманих знань, підсумкові. Найдоцільнішими можуть бути комбіновані заняття, що поєднують різні види діяльності учнів і методи навчання.

Повну версію програми дивіться за посиланням: